Obchodní podmínky

pro dodávky zboží vyrobeného společností FERROMET a.s.

I. Úvodní ustanovení

 

1.1.

Tyto obchodní podmínky jsou vydány společností FERROMET a.s., se sídlem Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO 00000884, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5601 (dále jen „prodávající“) ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) s tím, aby v případě shodně projevené vůle stran smlouvy (dále jen „smluvní strany“ nebo „strany“), jejíž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu movitou věc (dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu (dále jen „kupní smlouva“), se staly nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.2.

Ustanovení těchto obchodních podmínek platí pro práva a povinnosti smluvních stran v tom rozsahu, ve kterém tyto smluvní strany písemně nepřijali odchylnou úpravu a ve kterém neobsahují odchylnou úpravu donucující ustanovení zákona. Jestliže odchylná úprava podle předchozí věty nabude účinnosti později, než závaznost těchto obchodních podmínek, platí pro práva a povinnosti smluvních stran ode dne své účinnosti, nevyplývá-li z ní jinak.

1.3.

Určení části obsahu kupní smlouvy odkazem smluvních stran na tyto obchodní podmínky, není-li smluvními stranami později přijata písemnou formou v kupní smlouvě odchylná úprava jejich práv a povinností nebo uzavřena dohoda podle odstavce 1.4, je předem učiněným doplňujícím určením části obsahu všech kupních smluv, které mezi smluvními stranami vzniknou v době ode dne podpisu těchto obchodních podmínek.

1.4.

Strany mohou písemným ujednáním výslovně vyloučit, zúžit, změnit nebo rozšířit platnost ustanovení těchto obchodních podmínek pro kupní smlouvy uvedené v odstavci 1.3.

II. Uzavření, změny a zrušení kupní smlouvy

2.1.

Projev vůle směřující k uzavření, změně nebo zrušení kupní smlouvy je právním jednáním.

2.2.

Před uzavřením kupní smlouvy si smluvní strany navzájem ujasní její podstatné náležitosti a dále náležitosti, u nichž to považují za potřebné z hlediska uzavření kupní smlouvy. Zejména se jedná o určení stran kupní smlouvy a jejich zastoupení a určení zboží, jeho ceny a doby dodání.

2.3.

Písemná forma kupní smlouvy je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

2.4.

Projevy vůle smluvních stran (viz. odstavec 2.1) nemusí být na téže listině. Musí však z nich být patrno, že se na jedné straně jedná o projev vůle směřující k uzavření kupní smlouvy, který obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím (dále jen „nabídka“), a na druhé straně o přijetí nabídky. Je-li právní jednání učiněno elektronickými prostředky, nemusí být podepsáno elektronicky podle zvláštních předpisů, je-li nepochybné, že jej učinila smluvní strana, která je k němu oprávněna.

2.5.

Za nabídku se považuje také objednávka, pokud obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy a za přijetí nabídky se považuje také potvrzení objednávky, jestliže neobsahuje jakékoli, byť nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady, omezení nebo jiné změny nabídky. Nabídka se považuje za závaznou pro navrhovatele od doby, kdy dojde tomu, jemuž je určena, nedošlo-li mu dříve nebo současně s nabídkou její zrušení anebo před odesláním přijetí nabídky mu nedošlo její odvolání. Nabídka učiněná ústně musí být přijata bezodkladně, ledaže něco plyne z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž se stala. To platí i tehdy byla-li přítomné osobě předložena nabídka učiněná v písemné formě. Nabídka učiněná v písemné formě vůči nepřítomné osoba musí být přijata ve lhůtě uvedené v nabídce. Není-li lhůta uvedena, lze nabídku přijmout v době přiměřené kupní smlouvě a rychlosti prostředků, jež navrhovatel použil pro zaslání nabídky. Nabídka je neodvolatelná, je-li to v ní výslovně vyjádřeno anebo dohodnou-li se tak strany. Nabídka je rovněž neodvolatelná, plyne-li to z jednání stran o uzavření kupní smlouvy, z jejich předchozího obchodního styku, anebo ze zvyklostí. I když je nabídka neodvolatelná, lze ji zrušit, pokud zrušovací projev dojde druhé straně před doručením nabídky nebo alespoň současně s ním. I když je nabídka odvolatelná, nelze ji odvolat ve lhůtě určené pro její přijetí, ledaže se to v nabídce vyhradí. Odvolatelnou nabídku lze odvolat, jen pokud odvolání dojde druhé straně dříve, než ta odeslala přijetí nabídky. Nabídku nelze odvolat, pokud je v ní vyjádřena neodvolatelnost. Je-li nabídka odmítnuta, zaniká účinností odmítnutí.

2.6.

Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou. Projev vůle, který obsahuje jakékoli, byť nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Přijetím nabídky je však odpověď, která vymezuje obsah navržené kupní smlouvy jinými slovy. Přijetí nabídky lze zrušit, dojde-li zrušení navrhovateli nejpozději s přijetím. I pozdní přijetí nabídky má účinky včasného přijetí, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí osobu, které nabídku učinil, že přijetí považuje za včasné, nebo se začne chovat ve shodě s nabídkou. S přihlédnutím k obsahu nabídky nebo praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas.

2.7.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti, tj. kdy včasné přijetí nabídky dojde navrhovateli, aniž by současně s ním došlo zrušení přijetí nabídky.

2.8.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání stran o předmětu plnění této kupní smlouvy, pokud ze znění kupní smlouvy lze usuzovat, že nejsou její součástí.

2.9.

Písemně uzavřená kupní smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemně.

2.10.

Kupní smlouva může být změněna nebo zrušena ujednáním stran k okamžiku a za podmínek, které strany ve svém ujednání určí.

2.11.

Kupní smlouva uzavřená s platností na určité období zaniká také uplynutím tohoto období.

2.12.

Kupní smlouvu uzavřenou nejméně na dobu jednoho roku nebo na dobu neurčitou lze vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí.

2.13.

Kterákoli ze stran je oprávněna uzavřenou kupní smlouvu jednostranně zrušit písemným oznámením doručeným druhé straně. V takovém případě vzniká straně, která učinila projev vůle směřující ke zrušení smlouvy, dnem, kdy tento projev vůle došel straně, které je určen, povinnost zaplatit odstupné ve výši poloviny kupní ceny zboží, které mělo být dodáno podle kupní smlouvy. Právo na zaplacení kupní ceny zboží, které bylo podle kupní smlouvy do okamžiku jejího zrušení prodávajícím dodáno, zůstává prodávajícímu zachováno. Zrušení kupní smlouvy podle tohoto ustanovení se nedotýká práva strany, vůči níž byla kupní smlouva zrušena, na náhradu škody vzniklé jednostranným zrušením kupní smlouvy.

2.14.

Byla-li v kupní smlouvě ujednána přesná doba plnění a vyplývá-li z kupní smlouvy nebo z povahy závazku, že oprávněná strana nemůže mít na opožděném plnění zájem, kupní smlouva zaniká počátkem prodlení povinné strany, ledaže oprávněná straně povinné straně oznámí, že na splnění kupní smlouvy trvá.

2.15.

Od kupní smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví kupní smlouva nebo zákon. Znamená-li prodlení strany kupní smlouvy podstatné porušení její smluvní povinnosti, je druhá strana oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla. Podstatným porušením smluvní povinnosti je zejména dodání zboží v jiné jakosti a provedení, než určuje kupní smlouva, nezaplacení kupní ceny řádně a včas, nedodání zboží v době určené v kupní smlouvě.

2.16.

Znamená-li prodlení strany kupní smlouvy nepodstatné porušení smluvní povinnosti, může druhá strana odstoupit od kupní smlouvy v případě, že strana, která je v prodlení, nesplní svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu druhá strana poskytne výslovně nebo mlčky. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může druhá strana od kupní smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím. Oznámí-li oprávněná strana povinné straně, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od kupní smlouvy oprávněná strana odstoupila.

III. Náležitosti kupní smlouvy

3.1.

Smluvní strany musí být v písemné kupní smlouvě identifikovány údaji, které je dostatečně odlišují od jiných osob. Každá strana musí v kupní smlouvě uvést svůj název (jméno) a sídlo, identifikující údaj a údaj o zápisu v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsána, včetně oddílu a vložky. V písemné kupní smlouvě musí být taktéž jménem a funkcí uveden údaj o zástupci, uzavírajícím kupní smlouvu za smluvní stranu.

3.2.

Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy jsou závazek dodat zboží určené jednotlivě nebo co do množství, jakosti a provedení, závazek umožnit nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a závazek zaplatit kupní cenu. Kupní cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo musí v ní být alespoň stanoven způsob jejího dodatečného určení.

3.3.

Dalšími náležitostmi kupní smlouvy, které smluvní strany považují za potřebné z hlediska obsahu kupní smlouvy, jsou doba dodání zboží, místo dodání zboží a způsob dodání zboží.

3.4.

Část obsahu kupní smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy, protože jsou například dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (internetové stránky).

3.5.

Část obsahu kupní smlouvy lze určit také pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.

3.6.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

IV. Vlastnosti zboží

4.1.

Zboží musí být dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení.

4.2.

Jakost a provedení zboží mohou být ve smlouvě určeny také například odkazem na technické podmínky, jež jsou buď obsahem návrhu kupní smlouvy, nebo jsou smluvním stranám známé jinak. Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

4.3.

Pokud z kupní smlouvy nevyplývá něco jiného, nesmí odchylka v množství dodávaného zboží přesáhnout 5% množství ujednaného v kupní smlouvě.

4.4.

Zboží musí být pro účel kupní smlouvy odlišeno od jiného zboží svým označením, přepravními doklady nebo ve zprávě zaslané kupujícímu.

4.5.

Není-li v kupní smlouvě ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí. Stejným způsobem prodávající opatří zboží pro přepravu

V. Dodání zboží

5.1.

Prodávající je povinen a oprávněn dodat zboží kdykoli v době určené ve smlouvě nebo určené způsobem ujednaným ve smlouvě. Pokud z obchodních zvyklostí nebo z ustálené praxe mezi stranami nevyplývá něco jiného, rozumí se pro určení doby plnění v kupní smlouvě výrazem:

a) „začátkem období“ prvních 10 dnů tohoto období,

b) „v polovině měsíce“ od 10. do 20. dne v měsíci,

c) „v polovině čtvrtletí“ druhý měsíc čtvrtletí,

d) „ihned“ do 5 dnů.

5.2.

Jestliže má podle kupní smlouvy kupující splnit určité povinnosti ještě před dodáním zboží (například zaplatit kupní cenu nebo její část nebo zajistit její zaplacení), a kupující je v prodlení s plněním těchto povinností, prodlužuje se o dobu prodlení kupujícího doba dodání zboží.

5.3.

Není-li doba dodání zboží určena, je prodávající oprávněn plnit ode dne uzavření kupní smlouvy ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a místu plnění. Přiměřenost lhůty k dodání zboží se posuzuje podle obvyklé doby výroby zboží, jde-li o zboží, které má být teprve vyrobeno, připravenosti zboží k dopravě a dopravy zboží ve vztahu k místu dodání zboží.

5.4.

Místem dodání zboží je ujednané určité místo. Není-li místo dodání zboží ujednáno, je prodávající povinen dodat zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže kupní smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím. V ostatních případech je místem dodání zboží místo, které prodávající kupujícímu včas oznámí.

5.5.

Silniční přepravu zboží pro kupujícího zajišťuje dopravce určený prodávajícím.

VI. Doklady vztahující se ke zboží

6.1.

Doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží, jakož i doklady ujednané v kupní smlouvě, je prodávající povinen předat kupujícímu. Doklady podle předchozí věty předá prodávající kupujícímu včas tak, aby kupující mohl se zbožím volně nakládat nebo převzít přepravované zboží v době jeho dojití do místa určení a dovezené zboží bez zbytečného odkladu proclít.

6.2.

Doklady, jež jsou potřebné k převzetí přepravovaného zboží nebo k volnému nakládání se zbožím nebo při dovozu k jeho proclení, je prodávající povinen předat kupujícímu v místě placení kupní ceny, jestliže k předání má dojít při tomto placení, jinak v sídle nebo místě podnikání, popřípadě bydlišti kupujícího.

6.3.

Předání dokladů, na něž se nevztahují odstavce 6.1 a 6.2, se uskutečňuje v době a místě ujednaných v kupní smlouvě, jinak při dodání zboží v místě tohoto dodání.

VII. Nabytí vlastnického práva ke zboží

Nestanoví-li kupní smlouva jinak, kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno. Před předáním nabývá kupující vlastnického práva k přepravovanému zboží, když získá oprávnění zásilkou nakládat.

VIII. Nebezpečí škody na zboží

8.1.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší kupní smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

8.2.

Má-li kupující převzít zboží od třetí osoby, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem, kdy mohl se zbožím nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění.

IX. Vady zboží

9.1.

Zboží má vady, jestliže není dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a opatřeno pro přepravu v souladu s kupní smlouvou.

9.2.

Prodávající bez jakékoli další zákonné podmínky neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

9.3.

Prodávající neodpovídá za vadu, kterou nemá nebo nemělo zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Prodávající neodpovídá za vadu, kterou má nebo mělo zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, jestliže tato vada není způsobena porušením povinností prodávajícího.

9.4. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující tuto povinnost nesplní, může uplatnit práva z vad zboží zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

9.5.

Je-li dodáním zboží s vadami porušena kupní smlouva podstatným způsobem, může kupující:

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním chybějícího zboží,

b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupit od kupní smlouvy.

9.6.

Volba mezi právy uvedenými v odstavci 9.5 náleží kupujícímu, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněné právo nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Ukáže-li se, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, nebo nepodaří-li se vady prodávajícímu v přiměřené lhůtě odstranit, anebo oznámí-li prodávající před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může kupující požadovat dodání náhradního zboží za zboží vadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

9.7.

Je-li dodáním zboží s vadami porušena kupní smlouva nepodstatným způsobem, může kupující:

a) buď požadovat odstranění vad dodáním chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo

b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.8.

Nedodá-li prodávající chybějící zboží v přiměřené nebo dohodnuté lhůtě nebo neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené nebo dohodnuté lhůtě, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.9.

Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno.

9.10.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel; to však neplatí, jestliže nemožnost vrácení zboží v uvedeném stavu není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího, nebo jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží, nebo jestliže před zjištěním vad kupující zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při obvyklém jeho použití. V tomto případě je povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo zboží pozměněné a poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch.

9.11.

Kupující je povinen zboží, z jehož vad uplatňuje vůči prodávajícímu práva, skladovat odděleně od jiného takto druhově určeného zboží, a to až do konečného uspokojení či neuspokojení svých práv z vadného plnění.

X. Kupní cena a jiná peněžitá plnění z kupní smlouvy

10.1.

Kupní cena nebo jiné peněžité plnění z kupní smlouvy musí být zaplaceny v souladu s kupní smlouvou a zákonem na základě účetního a daňového dokladu (faktury) vystaveného oprávněnou stranou a došlého do dispozice povinné strany.

10.2.

Kupní cena nebo jiné peněžité plnění z kupní smlouvy se platí ujednaným nebo obvyklým způsobem v penězích, ve stanovené měně a lhůtě splatnosti.

10.3.

Kupující není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svoji peněžitou pohledávku proti peněžité pohledávce prodávajícího. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svoji peněžitou pohledávku z kupní smlouvy nebo ji učinit předmětem zajištění.

10.4.

Kupující není oprávněn pro případ uplatnění práv z vadného plnění, práva na náhradu škody nebo na smluvní pokutu nesplnit smluvní povinnost zaplacení kupní ceny za dodání zboží, v souvislosti s nímž svá práva uplatňuje.

10.5.

Nezaplatí-li smluvní strana kupní cenu nebo jiné peněžité plnění z kupní smlouvy řádně a včas, je povinna zaplatit druhé straně úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10.6.

Není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak, vzniká právo prodávajícího na zaplacení kupní ceny okamžikem dodání zboží.

10.7.

Bylo-li stranami ujednáno zajištění zaplacení kupní ceny, je kupující povinen prokázat prodávajícímu na jeho výzvu trvání tohoto zajištění.

10.8.

Prodávající je oprávněn po uzavření kupní smlouvy kupní cenu dodatečně upravit s přihlédnutím ke svým nákladům na vyrobení zboží, a to v poměru k cenovým změnám hlavních nákladů potřebných k vyrobení zboží v době uzavření kupní smlouvy a v době, kdy měl nebo má prodávající zboží dodat. Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží, platí kupní cena ujednaná v kupní smlouvě. V pochybnostech jsou hlavními náklady potřebnými k vyrobení zboží, náklady spojené s pořízením vstupních surovin, energií a pracovní síly. Není-li prodávající přímým výrobcem zboží, jsou hlavními pořizovacími náklady ty náklady, které jsou spojeny s pořízením zboží pro jeho dodání kupujícímu.

10.9.

Náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu, nejsou-li součástí kupní ceny, nese kupující.

XI. Některá další práva a povinnosti stran

11.1.

Nepřevezme-li kupující zboží nebo neposkytne prodávajícímu k dodání zboží kupní smlouvou ujednanou nebo stanovenou součinnost (například splněním určitých povinností), a neučiní-li tak ani v náhradní lhůtě 10 dnů od posledního dne, kdy povinnost převzetí zboží nebo poskytnutí součinnosti měl splnit, je prodávající bez jakékoli další zákonné podmínky oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zboží prodat jiné osobě. Neodstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, je oprávněn zajistit dopravu zboží, popřípadě jeho uložení nebo uskladnění na náklady kupujícího. Jestliže dopravou, uložením nebo uskladněním nevzniknou náklady, jejichž zaplacení lze následně uplatnit na kupujícím, je kupující povinen zaplatit cenu obvyklou za tuto dopravu, uložení nebo uskladnění.

11.2.

Kupující je oprávněn dodat zboží v nezpracovaném stavu třetí osobě nebo je vyvézt mimo území státu, kam bylo nebo mělo být podle kupní smlouvy dodáno, jen se souhlasem prodávajícího. Při nedodržení závazku podle předchozí věty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20% kupní ceny dodaného zboží.

11.3.

Kovový odpad vzniklý zpracováním zboží dodaného podle kupní smlouvy je kupující povinen dodat prodávajícímu nebo jím určené osobě za předpokladu, že ta s ním uzavře příslušnou kupní smlouvu, a za cenu, za níž prodávající nebo osoba jím určená obvykle v době uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem má být dodávka kovového odpadu, takový odpad kupuje od třetích osob. Jestliže není kupující přímým zpracovatelem zboží, vyvine prokazatelné úsilí k tomu, aby splnil povinnost dodání kovového odpadu pomocí osoby, jejíž zpracováním zboží kovový odpad vznikne.

11.4.

Jestliže je ve smlouvě stanovena povinnost kupujícího vrátit obaly, jimiž je dodávané zboží opatřeno, kupující je povinen zajistit na své náklady vrácení obalů prodávajícímu ve stavu odpovídajícím manipulaci se zbožím, jakmile dojde v souvislosti s nakládáním se zbožím k jeho vynětí z těchto obalů.

11.5.

Strana kupní smlouvy se zavazuje zachovávat mlčenlivost o konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných skutečnostech, které souvisejí se závodem druhé strany kupní smlouvy, která zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

11.6.

Prodávající je oprávněn bez souhlasu kupujícího převést jako postupitel svá práva a povinnosti z kupní smlouvy nebo z její části třetí osobě, pokud nebylo dosud z kupní smlouvy splněno. Má-li být plnění z kupní smlouvy trvající nebo pravidelně se opakující, lze kupní smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Postoupení smlouvy je vůči kupující účinné od okamžiku, kdy jí bylo prodávajícím oznámeno nebo třetí osobou prokázáno.

XII. Poskytování údajů o postavení a situaci stran

12.1.

Strana kupní smlouvy jejím uzavřením potvrzuje platnost a aktuálnost údajů, které jsou o její osobě veřejně dostupné v elektronické podobě z evidence veřejného rejstříku, případně jiné zákonné evidence, a z daňové evidence.

12.2.

Jestliže u strany kupní smlouvy existuje nebo vznikne neshoda mezi údaji zapsanými v evidenci podle odstavce 3.1 a skutečným stavem a mohla-li by tato skutečnost mít vliv na uzavření, trvání nebo plnění kupní smlouvy, je povinna druhé straně neprodleně poskytnout platné a aktuální údaje o své osobě, které se zapisují do evidence podle odstavce 12.1, jinak odpovídá za způsobenou škodu.

12.3.

Strany mají povinnost poskytnout si na vyžádání vzájemně poslední výroční zprávy a účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení zákon, nejsou-li tyto dokumenty veřejně dostupné v elektronické podobě z veřejného rejstříku, případně jiné zákonné evidence. Strana, která nezpracovává výroční zprávu ani účetní závěrku ve smyslu zvláštního právního předpisu, je povinna ke splnění povinnosti podle předchozí věty poskytnout druhé straně své poslední daňové přiznání.

XIII. Právo a soud

13.1.

Pro práva a povinnosti z kupní smlouvy platí právo České republiky.

13.2.

Mají-li strany kupní smlouvy sídlo na území České republiky, rozhoduje jejich spor z kupní smlouvy příslušný soud se sídlem v České republice nebo kupní smlouvou stanovený rozhodčí soud nebo rozhodce.

13.3.

Má-li kupující sídlo mimo území České republiky, je příslušným k rozhodnutí sporu z kupní smlouvy s konečnou platností Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Spor je rozhodován podle Řádu tohoto soudu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou tohoto soudu. Jednacím jazykem je čeština.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou jako část obsahu kupní smlouvy závazné dnem, k němuž to prodávající a kupující ujednali.