NALÉHAVÉ UPOZORNĚNÍ

V posledním měsíci jsme získali informace prokazující, že na polském trhu vystupují jménem společnosti Z-Group Steel Holding, a.s., se sídlem Kollárova 1220, 698 01 Veselí nad Moravou, Česká republika, identifikační číslo 000 11 380, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 428, nám neznámé osoby, které předkládají nabídky dodávek hutního materiálu od uvedené společnosti za podmínky předchozího zaplacení zálohy na kupní cenu na základě faktur vystavených k tomu účelu. Podle našich zjištění tyto neznámé osoby tak činí za pomoci užití názvu a dalších identifikačních údajů společnosti Z-Group Steel Holding, a.s. s doplněním jména „Václav Šmíd“, případně jiného, ve funkčním postavení oprávněného zástupce.

Dovolujeme si Vás naléhavě upozornit, že s výše popsaným jednáním nemá společnost Z-Group Steel Holding, a.s. nic společného. Spatřuje v něm podvod, úmyslné klamání zákazníka, zneužití názvu společnosti Z-Group Steel Holding, a.s. a její cílené poškozování na polském trhu. Proto se od něho důrazně distancuje! Pokud jste osloveni výše popsaným způsobem, doporučujeme Vám rozhodně žádná ujednání v té souvislosti neuzavírat a platby za nabízené zboží předem neprovádět. Pokud jste již jakoukoli platbu uskutečnili, doporučujeme Vám obrátit se na příslušné orgány, aby věc prošetřily a odhalily skutečného pachatele.

Společnost Z-Group Steel Holding, a.s. dodává zboží ze své produkce jen na základě řádných písemných smluv uzavřených za tuto společnost osobami, které jsou způsobilé své oprávnění k takovému jednání na žádost zákazníka náležitě a přesvědčivě prokázat.

Z-Group Steel Holding, a.s.

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek

předseda představenstva

 

POWAŻNE OSTRZEŻENIE

W ostatnim miesiącu uzyskaliśmy informacje wskazujące na to, że na polskim rynku występują w imieniu spółki Z-Group Steel Holding, a.s., z siedzibą Kollárova 1220, 698 01 Veselí nad Moravou, Republika Czeska, REGON: 000 11 380, wpisanej do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Brnie w dziale B, nr akt 428, nieznane nam osoby, które składają oferty dostawy materiału hutniczego od wspomnianej spółki pod warunkiem wcześniejszego zapłacenia zaliczki na cenę kupna na podstawie faktur wystawionych w tym celu. Zgodnie z naszymi ustaleniami te nieznane osoby czynią tak wykorzystując nazwę i inne dane identyfikacyjne spółki Z-Group Steel Holding, a.s. z dodaniem nazwiska „Václav Šmíd“, ewentualnie innego, osoby na stanowisku upoważnionego przedstawiciela.

Pozwalamy sobie z naciskiem zwrócić Państwa uwagę, że z wyżej opisanymi działaniami spółka Z-Group Steel Holding, a.s. nie ma nic wspólnego. Widzi ona w nich oszustwo, umyślne wprowadzanie klienta w błąd, nadużycie nazwy spółki Z-Group Steel Holding, a.s. i celowe szkodzenie jej na polskim rynku. Dlatego zdecydowanie dystansujemy się od tego! Jeżeli zostali Państwo poinformowani w wyżej opisany sposób, zdecydowanie zalecamy Państwu nie podejmować w związku z tym żadnych zobowiązań i nie dokonywać płatności z góry za oferowane towary. Jeżeli dokonali już Państwo jakiejkolwiek płatności, zalecamy Państwu zwrócenie się do właściwych organów, aby zbadały sprawę i ustaliły rzeczywistego sprawcę.

Spółka Z-Group Steel Holding, a.s. dostarcza wyroby swojej produkcji tylko na podstawie właściwych umów pisemnych zawieranych w imieniu tej spółki przez osoby, które są zdolne do właściwego i przekonującego udokumentowania takich działań na wniosek klienta.

Z-Group Steel Holding, a.s.

JUDr. inż. Zdeněk Zemek

Prezes Zarządu